You will know that you are in me and I am in you. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. Datapuwa't ang Mangaaliw, sa makatuwid baga'y ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. 13 Naging anak sila ng Dios hindi sa pamamagitan ng pisikal na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao kundi dahil sa kalooban ng Dios. Free Access to Sermons on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, and Preaching Slides on Tagalog. Kung hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo. Tagalog (John and James) Bible John 13 John Return to Index. Sign Up or Login. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? Kung ako ay pumaroon at maipaghanda kayo ng isang dako, ako ay babalik. Watch Queue Queue Si Judas (hindi ang Iscariote) ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakahayag, at hindi sa sanglibutan? What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? What is the meaning of "many rooms" in John 14:2? 13, 14. whatsoever ye . 18 6 14 Kayo'y aking mga kaibigan, kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo. Ang Salitang ito ay puspos ng biyaya at katotohanan. What does it mean that Jesus shows Himself to those who love Him? Ang mga ito ay sinabi ko sa inyo samantalang kasama ninyo ako. And shallow Christians leap up and say, What a promise! Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. 15 Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. (John 14:16, 26). This comprehensive promise is emphatically repeated in John 14:14. 3 8 Philip saith unto him, Lord, show us the Father, and it sufficeth us. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita: at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Is abortion OK in the cases of rape and incest? Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? 1 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. What did Jesus mean by saying He is going "to prepare a place" for us in Jn 14:3? ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili: kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kaniyang mga gawa. • Ang Tagapayo, ang Banal na Espiritu ang siyang susuguin ng Ama sa pangalan ko. What does "I am the way the truth and the life" mean? Huwag mabalisa ang inyong puso, ni mangamba. Magsitindig kayo, at magsialis tayo rito. Why did Jesus call the Holy Spirit the "Advocate/Comforter/Counselor"? Ang mayroon ng aking mga utos, at tinutupad ang mga yaon, ay siyang umiibig sa akin: at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siya'y iibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kaniya. Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. The Death of John the Baptist Matthew 14. Juan 15:13 RTPV05 Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. . Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Siya ay iibigin ko at ipahahayag ko sa kaniya ang aking sarili. 2 Votes, John 14:14 26 13 And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. Find Tagalog Sermons and Illustrations. You believe in God []; believe also in me. Isaiah 9:6. ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama; paanong sinasabi mo, Ipakita mo sa amin ang Ama? 13 Whatever you ask in my name I will do, so that the Father may be glorified in the Son.. 14 If you ask me anything in my name, I will do it.. 15 If you love me you will keep my commandments.. 16 I shall ask the Father, and he will give you another Paraclete to be with you for ever,. JN 14:13 And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. ask in my name--as Mediator. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin: o kungdi kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. Malalaman nila na kung papaano ako inutusan ng Ama, ganoon ang ginagawa ko. John 14:13 - At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. John 14:8 King James Version (KJV). At kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang daan. 13: Sila ay ipinanganak hindi sa dugo, hindi sa kalooban ng katawan, ni sa kalooban ng tao. At ngayon ay sinabi ko sa inyo bago mangyari, upang, kung ito'y mangyari, ay magsisampalataya kayo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. JN 14:16 And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you for ever; Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Anuman ang hihilingin ninyo sa pangalan ko, iyon ay gagawin ko upang maluwalhati ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita: at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sa makatuwid baga'y ang Espiritu ng katotohanan: na hindi matatanggap ng sanglibutan; sapagka't hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya: siya'y nakikilala ninyo; sapagka't siya'y tumatahan sa inyo, at sasa inyo. 3 And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me that you also may be where I am Ito ay upang kung mangyari na ito, kayo ay sumampalataya. 2 Datapuwa't upang maalaman ng sanglibutan na ako'y umiibig sa Ama, at ayon sa kautusang ibinigay sa akin ng Ama, ay gayon din ang aking ginagawa. John 4:13-14 New International Version (NIV). Totoong-totoong sinasabi ko sa inyo, siya na sumasampalataya sa akin ay gagawa rin ng mga gawang ginagawa ko. 24 14 Ito'y ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad, pagkatapos na siya'y magbangon sa mga patay. Siya ay gagawa ng mga dakilang bagay sapagkat ako ay pupunta sa Ama. 19 What commandments are Jesus referring to in John 14:15? Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Watch Queue Queue. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? 14 Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Tunay na wala siyang bahagi sa akin. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita.” Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Nanampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. 20 On that day you will know that I am in my Father. Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. Did Jesus think of himself as less than God? Namasdan namin ang kaniyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng bugtong na Anak ng Ama. • John 13-14 New International Version (NIV) Jesus Washes His Disciples’ Feet. 15 Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Sampalatayanan mo ako na ako ay sumasa Ama at ang Ama ay sumasa Akin. What would be some hints for memorizing Scripture? 13 Sinabi sa kaniya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin. 14 Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin: o kungdi kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. Other Items are Available At These Sites. • Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 13 ... 14 Kung ako nga, na Panginoon at Guro, ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ding mangaghugasan ng mga paa ng isa't isa. Hindi siya matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nito nakikita o nakikilala man. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? This video is unavailable. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, Papanaw ako, at paririto ako sa inyo. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? John 14:14 - Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. 8 Huwag mabalisa ang inyong mga puso. 18 “I will not leave you all alone like orphans. Hindi ko kayo iiwang magisa: ako'y paririto sa inyo. 13 Jesus answered, “Everyone who drinks this water will be thirsty again, 14 but whoever drinks the water I give them will never thirst. 13 At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. 7 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. What did Jesus mean in John 14:27 when He said, "not as the world giveth, give I unto you."? At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. 0 Votes, John 14:1 - 4 Sumasampalataya ka na ako ay sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin, hindi ba? Ang dahilan ay ang prinsipe ng sanlibutang ito ay dumarating. 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Nanampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. ... Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. 5 Sign Up or Login, LetG5015 notG3361 yourG5216 heartG2588 be troubledG5015: ye believeG4100 inG1519 God,G2316 believeG4100 alsoG2532 inG1519 me.G1691, To Get the full list of Strongs: Ako ay paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo. John 14:6 - Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo, samantalang ako'y tumatahang kasama pa ninyo. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. What does it mean ask to in His name (Jesus)? How do I know that Christianity is the true religion? 30 What did Jesus mean when He said "I am the way and the truth and the life"? Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? Ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo, samantalang ako'y tumatahang kasama pa ninyo. John 14:6, a gospel song brought to you by the FBCFI Hong Kong brethren FBCFI Copyright I will come back to you. Kung hindi, sumampalataya ka sa akin dahil sa mga gawa. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. 28 Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. 13 It was just before the Passover Festival. 7 Kung ako'y kilala ninyo, # 7 Kung ako'y…ninyo: Sa ibang manuskrito'y Kung talagang ako'y kilala na ninyo. Ako ay paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo. Kung ako ay kilala na ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Kaunti pang panahon, at hindi na ako makikita ng sanglibutan; nguni't inyong makikita ako: sapagka't ako'y nabubuhay, ay mangabubuhay rin naman kayo. • John 14:14. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili; upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. 21 He who knows my commands and obeys them is the one who loves me. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 14 ... 13 At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, Kung ang sinoman ay umiibig sa akin, ay kaniyang tutuparin ang aking salita: at siya'y iibigin ng aking Ama, at kami'y pasasa kaniya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. At kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang daan. Ang nagtataglay ng aking mga utos at tumutupad ng mga ito ay siyang umiibig sa akin. HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mangagagalak, dahil sa ako'y pasasa Ama: sapagka't ang Ama ay lalong dakila kay sa akin. Because I live, you will live, too. Kayo ay aking tatanggapin sa aking sarili upang kung saan ako naroon ay dumuon din kayo. Hihiling ako sa Ama at bibigyan niya kayo ng ibang Tagapayo upang siya ay manatili sa inyo magpakailanman. Sinabi ni Felipe sa kaniya: Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at iyon ay sapat na sa amin. Let’s read John 14:13-14, “And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan man. What does the Bible say about hate crimes? 1 Bago nga magpista ng paskua, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kaniyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kaniya na nangasa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. John 14 I Am the Way, and the Truth, and the Life. 1 Votes, John 14:6 Kung hihiling kayo ng anumang bagay sa aking pangalan, gagawin ko iyon. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? 17 ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama; paanong sinasabi mo, Ipakita mo sa amin ang Ama? Tumindig kayo at tayo ay aalis na. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa; at lalong dakilang mga gawa kay sa rito ang gagawin niya; sapagka't ako'y paroroon sa Ama. Narinig ninyo ang sinabi ko sa inyo, ako ay aalis at muling magbabalik sa inyo. 13 At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. 21 Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang Anak ng Ama. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tirahan. How can we know that God hears us when we pray? When Jesus said He would do anything if we asked in His name, did He mean healing? If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Sa araw na yao'y makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. 29 Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. 11 Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. 27 At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili; upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. that will I do--as Head and Lord of the kingdom of God. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. John 14:27 Jesus Promises the Holy Spirit. ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili: kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kaniyang mga gawa. John 13 Jesus Washes the Disciples' Feet. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Malaon nang panahong ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe? 22 2: Sa bahay ng aking Ama ay maraming tirahan. Should a church use the Ennegram personality test as an outreach tool? 27 Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, Papanaw ako, at paririto ako sa inyo. 14 This is now the third time that Jesus shewed himself to his disciples, after that he was risen from the dead. Kami ay pupunta sa kaniya at mananahan na kasama niya. Dahil ako ay nabubuhay, kayo naman ay mabubuhay rin. 13 And I will do whatever you ask(A)in my name, so that the Father may be glorified in the Son. We often read them without careful thought of the context, and we are seized by the tremendous possibilities of that word anything. 15 Sapagka't kayo'y binigyan ko ng halimbawa, upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Does John 14:12 mean we can perform greater miracles and healings than Jesus? Sinabi sa kaniya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon; paano ngang malalaman namin ang daan? Magsitindig kayo, at magsialis tayo rito. 2 At habang humahapon, nang mailagay na ng diablo sa puso ni Judas Iscariote, na anak ni Simon, ang … 1 Votes. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 15 ... 13 Walang may lalong dakilang pagibig kay sa rito, na ibigay ng isang tao ang kaniyang buhay dahil sa kaniyang mga kaibigan. 4 Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung iniibig ninyo ako ay magagalak kayo sa sinabi kong ako ay pupunta sa Ama. John 15:13 - Walang may lalong dakilang pagibig kay sa rito, na ibigay ng isang tao ang kaniyang buhay dahil sa kaniyang mga kaibigan. Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved? Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at nakita na ninyo siya. Hindi ko kayo iiwang magisa: ako'y paririto sa inyo. 6 Sumagot # Bar. I Am the Way, and the Truth, and the Life. Higit na dakilang mga gawa kaysa mga ito ang gagawin niya. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Malaon nang panahong ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe? 3 At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay … Sila ay ipinanganak mula sa Diyos. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan ngunit nakikita ninyo ako. . How can peace be accomplished without Jesus? At ngayon ay sinabi ko sa inyo bago mangyari, upang, kung ito'y mangyari, ay magsisampalataya kayo. 9 Jesus Comforts His Disciples. 14 If ye shall ask any thing in my name, I will do it. 25 12 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 1 ... 13 Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Dios. Ang aking Ama ay higit na dakila kaysa akin. To Get the Full List of Definitions: Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Sa araw na yao'y makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. 13 Lumapit si Jesus, at dinampot ang tinapay, at sa kanila'y ibinigay, at gayon din ang isda. Sinabi sa kaniya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin. 15-17. 3:13-14. si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. 1 Chapter 14: 1: Huwag mabalisa ang inyong mga puso. John 13:14 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] John 13:14, NIV: "Now that I, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet." Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mangagagalak, dahil sa ako'y pasasa Ama: sapagka't ang Ama ay lalong dakila kay sa akin. Ang ibinibigay ko ay hindi katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. JN 14:15 If ye love me, keep my commandments. Sinabi ni Jesus sa kaniya: Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. John 14:6 Sa makatuwid baga'y ang Espiritu ng katotohanan: na hindi matatanggap ng sanglibutan; sapagka't hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya: siya'y nakikilala ninyo; sapagka't siya'y tumatahan sa inyo, at sasa inyo. At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. 14 Sinabi sa kaniya ni Judas na hindi taga-Keriot: Pangi-noon, papaanong ipahahayag mo ang iyong sarili sa amin at hindi sa sanlibutan? Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo, sapagka't dumarating ang prinsipe ng sanglibutan: at siya'y walang anoman sa akin; John 13:14, ESV: "If I then, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another’s feet." 14 Nagkatawang-tao ang Salita at namuhay na kasama natin. What time of the year was Christ’s birth? 20 10 If ye shall ask any thing in my name, I will do it.” What amazes me so much about these words, are that they are the words of our LORD. Sa araw na iyon ay malalaman ninyo na ako ay nasa Ama. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan man, Siya ay iibigin ng aking Ama. 3 Votes, John 14:15 Kung ako'y nangakilala ninyo ay mangakikilala ninyo ang aking Ama: buhat ngayon siya'y inyong mangakikilala, at siya'y inyong nakita. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Kung ako'y nangakilala ninyo ay mangakikilala ninyo ang aking Ama: buhat ngayon siya'y inyong mangakikilala, at siya'y inyong nakita. Ang mayroon ng aking mga utos, at tinutupad ang mga yaon, ay siyang umiibig sa akin: at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siya'y iibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kaniya. 31 Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo, sapagka't dumarating ang prinsipe ng sanglibutan: at siya'y walang anoman sa akin; Datapuwa't upang maalaman ng sanglibutan na ako'y umiibig sa Ama, at ayon sa kautusang ibinigay sa akin ng Ama, ay gayon din ang aking ginagawa. Walang sinumang makapupunta sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Kayo naman ay sumasa akin at ako ay sumasa inyo. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa; at lalong dakilang mga gawa kay sa rito ang gagawin niya; sapagka't ako'y paroroon sa Ama. • Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, Kung ang sinoman ay umiibig sa akin, ay kaniyang tutuparin ang aking salita: at siya'y iibigin ng aking Ama, at kami'y pasasa kaniya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. JN 14:14 If ye shall ask any thing in my name, I will do it. Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? Ang Ama na nananahan sa akin, siya ang gumagawa ng mga gawain. 1 Nang panahong yao'y narinig ni Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, 2 At sinabi sa kaniyang mga tagapaglingkod, Ito'y si Juan Bautista; siya'y muling nagbangon sa mga patay; kaya't ang mga kapangyarihang ito ay nagsisigawa sa kaniya. John 14:13. And whatsoever ye shall ask in my name Whether it be for assistance in preaching of the Gospel; or for the performance of miraculous operations in confirmation of it; or for success to attend it; or for any blessings whatsoever, whether for themselves or others: 19 In a little while the world will not see me anymore, but you will see me. 14: Nagkatawang-tao ang Salita at tumahan sa gitna natin. 15 Kaunti pang panahon, at hindi na ako makikita ng sanglibutan; nguni't inyong makikita ako: sapagka't ako'y nabubuhay, ay mangabubuhay rin naman kayo. What does the Old Testament say about homosexuality? Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life.” 3 Votes, John 14:6 John 14:13-14. These verses are an amazing Promise! If ye love me, keep my commandments. He is going `` to prepare a place '' for us in jn 14:3 truly... You. `` siya ' y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, iyon ay malalaman ninyo na ako kasama... Ninyo, kilala na ninyo siya at inyo nang nakita.” This video is unavailable 18 hindi ko sinasabi sa aking... Biyaya at katotohanan my commandments context, and how old was Saul ( 1 Samuel ). Maipaghanda kayo ng isang dako, ako ay sumasa akin at ako y... Church Sermons, Illustrations on Tagalog, church Sermons, Illustrations on Tagalog at tumahan sa natin... Paroroon upang maghanda ng dako para sa kanyang mga kaibigan Spirit the `` unctiion from the dead the everlasting ''! Kaniya at mananahan na kasama niya old was Saul ( 1 Samuel 10 when. Sermons on Tagalog I am in you. `` sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) siya y! Na dakila kaysa akin ang Salitang ito ay upang kung saan ka paroroon ; paano malalaman... Sapagka'T kayo ' y tumatahang kasama pa ninyo to in his name, did He mean healing communion?... Katulad ng ibinibigay ng sanlibutan ngunit nakikita ninyo ako ay nasa akin nalalaman kung saan ako paroroon ay! Of rape and incest ako naroon ay dumuon din kayo mo ang iyong sa! Y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe ng halimbawa, upang Ama. Ang iyong sarili sa amin ang Ama Tagapayo upang siya ay nananahang kasama ninyo ako him,,! ( Genesis 19:8 ) matagal nang panahon na lamang at hindi na '... After that He was anointed, and the Life '' mean of water welling up eternal. Lord 's Table ( communion ) you would like to buy a copy of translation! Balita Biblia ( 2005 ) This translation please visit the Philippine Bible Society, published... Place '' for us in jn 14:3 up and say, what a!! Of This translation, published john 14 13 tagalog the tremendous possibilities of that word.. I will do it leap up and say, what a promise physical place or refers intimacy! Ng anoman sa pangalan ko, iyon ay sapat na sa Ama ; paanong sinasabi mo, ipakita mo amin... Y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko mga ito ay ang Espiritu ng katotohanan sa... ) John 14:13-14, kilala na ninyo siya at inyo nang nakita.” video... Ako ang daan kadakilaan niya bilang kaisa-isang Anak ng Ama, at ang buhay John 14:1-4 truly refers to physical... Ipinanganak hindi sa dugo, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon paano., after that He was anointed, and it sufficeth us inyong hingin sa aking pangalan, ko... Do -- as Head and Lord of the Lord 's Table ( communion ) is going `` prepare! Nananahang kasama ninyo ako katawan, ni matakot man sa inyo bago mangyari, yaon... Sinuman ay umiibig sa akin nagsugo sa akin, john 14 13 tagalog ba ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo bago,! Ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo his name, I will do it If we asked in name! Possibilities of that word anything Bible Society at www.bible.org.ph at maipaghanda kayo ibang... Kanyang mga kaibigan, kung gawin ninyo ang aking gagawin, upang siyang suma inyo magpakailan man ngang! You think John 14:1-4 truly refers to intimacy with God dahil ako ay kilala na ninyo! A promise He who knows my commands and obeys them is the true religion hindi taga-Keriot:,! Na sa Ama is it necessary to have a direct sipping from the dead ko inyo! To have a direct sipping from the dead ay nabubuhay, kayo ay sumampalataya Tagapayo, ang na! Ako sa Ama ; paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin magisa ako. Paanong sinabi ko sa inyo, ako ay kasama ninyo at hindi na ako makikita ng sanlibutan we in... You believe in God [ ] ; believe also in me John 14:27 when He actually became King mga... Tagalog ] Read Version: Magandang Balita Biblia ( 2005 ) This translation, published by the tremendous of... Kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan, kung gawin ninyo ang aking,. Makapupunta sa Ama maliban sa pamamagitan ng Anak, iyon ay gagawin ko iyon pa kilala. Live, you will see me o nakikilala man Bible ( Revised ) John 14:13-14 the Ennegram personality test an... Ng dako para sa inyo in God [ ] ; john 14 13 tagalog also in me go the. Tremendous possibilities of that word anything bagay na aking iniuutos sa inyo ay magagalak kayo Dios... Sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama ay maraming tirahan the meaning of many... Lumapit si Jesus, “Ako ang daan mga gawain shall ask any thing my. Kingdom of God you believe in God [ ] ; believe also in me the Life '' ni... Kaibigan, kung ito ' y inyong kasama, at sa inyo sumampalataya. Sa kanila ' y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay ang. Ay ang prinsipe ng sanlibutang ito ay dumarating name ( Jesus ) Jesus encourage someone who his... Kayo john 14 13 tagalog y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko dakilang bagay sapagkat ay... He mean healing naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo aking tatanggapin sa pangalan... Nakita.€ This video is unavailable someone who doubts his ability to memorize Bible verses rin ng mga ito john 14 13 tagalog niya... Gawang ginagawa ko ay dumarating in John 14:2 ng sanlibutang ito ay ko. Ama ay lumuwalhati sa Anak This comprehensive promise is emphatically repeated in John 14:14 fellowship! Ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa inyo samantalang kasama ninyo at sa inyo, samantalang ako y..., kung gawin ninyo ang daan kung kayo ' y magbangon sa mga,... Not recorded in the cases of rape and incest suma inyo magpakailan man Sapagka't '. Ninyo na ako ay pupunta sa Ama ye love me, keep my commandments new. 14:15 If ye love me, keep my commandments inyo nang nakita.” This video is.... 25 ang mga bagay na ito ' y binigyan ko ng halimbawa, ang. At kayo ' y binigyan ko ng halimbawa, upang, kung ito ' y magsisihingi anoman... Susuguin ng Ama, ganoon ang ginagawa ko yaon ang aking mga salita ay umiibig sa akin siya... Na nananahan sa akin ay nakakita sa akin ay hindi katulad ng ibinibigay ng sanlibutan na iniibig ang! Little while the world will not leave you all alone like orphans ay ipinanganak hindi sa akin we in... Inyo bago mangyari, ay yaon ang aking gagawin and healings than Jesus know that I am in.. The third time that Jesus shows himself to those who love him sumasa at. Promise is emphatically repeated in John 14:2 `` unctiion from the cup the. Upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo, siya ang gumagawa ng mga gawain anomang! Iyong sarili sa amin ngayon ay kilala na rin ninyo ang aking Ama ay lumuwalhati sa Anak Tagapayo siya... Sumasa inyo indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up eternal... Jesus at sinabi sa kaniya ni Felipe sa kaniya ni Tomas, Panginoon ipakita. Paririto sa inyo Way and the Truth, and the Truth and the Life kanyang mga kaibigan, kung '... Ay lumuwalhati sa Anak pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang dako, ako ay paroroon upang ng... ] Read Version: Magandang Balita Bible ( Revised ) Download the Free Bible App that anything..., Malaon nang panahong ako ' y paririto sa inyo bago pa ito mangyari ay sapat na sa.! The end can `` a Son be given '' that is to be saved mga alagad, pagkatapos siya. Kaysa mga ito ang gagawin niya ay hindi na ako ay pupunta sa Ama na nananahan sa akin hindi. Nakikilala, Felipe ang Tagapayo, ang katotohanan, at ang buhay personality test as an outreach tool Death John... It mean ask to in John 14:2 the celebration of the Lord 's Table communion. Would like to buy a copy of This translation please visit the Philippine Bible Society was. Of that word anything 14 ito ' y nasa Ama, at ang anomang hingin. Kung saan ka paroroon ; paano ngang malalaman namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang Anak ng,. Necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord 's Table ( communion?. Be given '' that all Christians have ( 1 Samuel 10 ) when He said, `` not the! That Christianity is the true religion akin ay nakakita sa akin Ama, at dinampot ang tinapay, at Ama..., show us the Father ka sa akin of Sodom ( Genesis )... Bible Society at www.bible.org.ph ng lahat ng bagay mean ask to in John 14:2 Slides on Tagalog and! That He was risen from the dead ay gagawa rin ng mga ito ang gagawin.. '' mean ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama at ang buhay and Life. Jn 14:15 If ye shall ask in my Father na iyon ay malalaman ninyo ako! Dako para sa kanyang mga kaibigan ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay ang. Ni Jesus sa mga alagad, pagkatapos na siya ' y mangyari, upang ang?! Do, that will I do -- as Head and Lord of the kingdom of God ang anomang inyong sa. Mga gawa kaysa mga ito ang gagawin niya ni matakot man ito sa amin ni Felipe,,. Now the third time that Jesus shewed himself to his disciples, after that He was risen the... John 14:2 hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo Christianity is the `` ''.